News Cách lấy danh sách UID từ facebook bằng phần mềm ATP

Cách lấy danh sách UID từ facebook bằng phần mềm ATP

  Cách lấy danh sách UID từ facebook bằng phần mềm

  Nếu các bạn đã mua gói sử dụng phần mềm ATP gồm: simple face, simple UID,…
  – Thường thì kiểm tra UID của 1 page hay của một cá nhân thì có 2 cách

  Cách tìm kiếm UID

  1. Nhìn đường link để biết

  Đường link UID của face cá nhân thì có dạng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017869388994 thì dãy số màu đỏ chính là UID cá nhân sử dụng face.

  Đường link UID page có dạng

  https://www.facebook.com/S%E1%BB%9F-th%C3%ADch-c%E1%BB%A7a-t%C3%B4i-194414107751717/ thì dãy số màu đỏ chính UID của page

  2. Cách thứ 2 là các bạn coppy đường link của bạn muốn tìm và dán vào:

  Mở vào site mới rồi dán vào: http://id.atpsoftware.com.vn/
  Kết quả tìm được như hình ảnh:

  Coppy đường link của bạn muốn tìm và dán vào
  hoặc https://lookup-id.com/
  Nó sẽ cho ra hết quả UID mà bạn muốn tìm.

  Chúc các bạn thành công.

  342