News HƯỚNG DẪN CHÈN VIDEO VÀO WEB

HƯỚNG DẪN CHÈN VIDEO VÀO WEB

  HƯỚNG DẪN CHÈN VIDEO VÀO WEB

  HƯỚNG DẪN CHÈN VIDEO VÀO WEB

  Vào list bài viết, cột chèn video. Bài nào cần chèn thì mở ra => edit ( chỉnh sửa bài viết)

  List bài viết

  List bài viết

  Chọn khu vực hợp lý cần chèn

  Chọn khu vực cần chèn

  Chọn khu vực cần chèn

  Bấm vào văn bản => chèn đoạn code vào

  Chèn đoạn code vào

  Chèn đoạn code vào

  Rồi bấm lại trực quan để xem lại => nhớ đặt chuột ở video dể canh giữa cho đẹp

  Canh giữa video

  Canh giữa video

  Chèn thêm kênh ở dưới video

  Chèn kênh dưới video

  Chèn kênh dưới video

  => lưu lại và kiểm tra web ngoài đã đẹp chưa , có lỗi gì ko.

  259