News Đạo – Triết Học Phương Đông

Đạo – Triết Học Phương Đông

    Đạo - Triết Học Phương Đông

    Đạo – Triết Học Phương Đông

    Tác giả : Trương Lập Văn

    Trong hệ thống phạm trù triết học truyền thống Trung Quốc, Đạo là một phạm trù trung tâm. Đạo được quy định là một hệ thống tin tức, liên hệ phổ biến, hoặc một trường, là một kết cấu chỉnh thể có nhiều thứ tầng, nhiều kết cấu. Phần 1 cuốn sách “Đạo -Triết học phương Đông” trình bày các nội dung: Tư tưởng Đạo thời kỳ Tiên Tần, tư tưởng Đạo thời kỳ từ Tần – Hán đến Tùy – Đường.

    253