News Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tác giả Nguyễn Lang

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tác giả Nguyễn Lang

  Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

  Việt Nam Phật Giáo Sử Luận  

  Tác giả : Nguyễn Lang
  Thể Loại : Triết học

  Công trình Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang qua những lần in trước đây đã tỏ rõ được sức hấp dẫn khoa học của nó. Tác giả đã cung cấp cho giới nghiên cứu văn hoá, văn học và những ai quan tâm đến lịch sử Phật Giáo Việt Nam những tư liệu nghiêm túc và cái nhìn bao quát về lịch sử Phật Giáo Việt Nam từ khởi thuỷ đến hiện đại.

  Bộ sách này Nhà xuất bản Văn Học đã tái bản lần thứ nhất tập I và tập II vào năm 1992, và đến năm 1994 thì in lại cả hai tập trên cùng một lần với tập III.

  Đây là loại sách nằm trong Tủ sách Nghiên cứu của nhà xuất bản mà từ năm 1999 đã bắt đầu khôi phục nhằm giới thiệu chọn lọc và có hệ thống những tác phẩm, tác giả trong và ngoài nước, tiêu biểu cho các trường phái, các khuynh hướng khác nhau về triết học, mỹ học, văn hoá, lịch sử, văn học, nghệ thuật…, những công trình cần thiết cho giới nghiên cứu, giới sáng tác và một bộ phận không nhỏ trong công chúng.

  ĐỌC SÁCH

  305