News Linh Hồn Không Có Tác giả Trưởng Lão Thích Thông Lạc

Linh Hồn Không Có Tác giả Trưởng Lão Thích Thông Lạc

  Linh Hồn Không Có

  Linh Hồn Không Có  

  Tác giả : Trưởng Lão Thích Thông Lạc
  Thể Loại : Triết học

  “Sau khi tu hành xong, nhập các tầng thiền định của Phật giáo để đi tìm thế giới siêu hình nhưng không thấy. Vì thế, cuối cùng chúng tôi dùng Tuệ Tam Minh quan sát khắp nơi trong vũ trụ nhưng lại cũng không tìm thấy linh hồn người chết mà chỉ thấy toàn là những từ trường từ những hành động, hình ảnh và âm thanh của người chết còn lưu lại trong không gian mà thôi.

  Do sự quan sát này chúng tôi quả quyết và xác định thế giới siêu hình không có tức là không có sự sống sau khi chết và như vậy linh hồn cũng không có như mọi người từ xưa đến nay đã nghĩ tưởng.

  Khi đức Phật tu hành chứng đạo xong, Ngài đã tuyên bố: “Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chớ không phải liễu tri!”. Lời dạy này rất trùng hợp với sự quan sát của chúng tôi nên chúng tôi dám khẳng định “Linh hồn không có” để giúp cho mọi người thoát ra mọi sự hiểu biết mơ hồ, trừu tượng, mù quáng, mê tín, lạc hậu. Tuy xác định linh hồn không có, nhưng quý vị tin hay không tin là quyền của quý vị, chớ chúng tôi không có quyền bắt buộc ai tin cả.”

  ĐỌC SÁCH

  231