News Learning Vue.js 2

Learning Vue.js 2

  Learning Vue.js 2

  Learning Vue.js 2

  Tác giả : Olga Filipova

  Olga Filipova là một lập trình viên có kinh nghiệm trong phát triển fontend, chính vì vậy các nội dung được viết ra trong Learning Vue.js 2 là rất sát với thực tế. Bản thân Olga Filipova cũng đang quản lý một dự án về học trực tuyến, do vậy các phần trong sách được kiến trúc có tính sư phạm cao. Với mỗi vấn đề đều có phần dẫn dắt và các ví dụ thực hành giúp cho việc nắm bắt các kiến thức framework Vue.js 2 trở lên dễ dàng.
  —————————–
  Vue.js is one of the latest new frameworks to have piqued the interest of web developers due to its reactivity, reusable components, and ease of use.
  This book shows developers how to leverage its features to build high-performing, reactive web interfaces with Vue.js. From the initial structuring to full deployment, this book provides step-by-step guidance to developing an interactive web interface from scratch with Vue.js.
  You will start by building a simple application in Vue.js which will let you observe its features in action. Delving into more complex concepts, you will learn about reactive data binding, reusable components, plugins, filters, and state management with Vuex. This book will also teach you how to bring reactivity to an existing static application using Vue.js. By the time you finish this book you will have built, tested, and deployed a complete reactive application in Vue.js from scratch.

  ĐỌC SÁCH

  170