News HTML, CSS & JQUERY NGÔN NGỮ WEB

HTML, CSS & JQUERY NGÔN NGỮ WEB

  HTML, CSS & JQUERY NGÔN NGỮ WEB

  HTML, CSS & JQUERY NGÔN NGỮ WEB

  “Internet”,“World Wide Web”, và “Web page” không chỉ còn là các thuật ngữ. Giờ đây, các thuật ngữ
  này đã trở thành hiện thực. Internet là mạng máy tính lớn nhất trên thế giới, được xem như là mạng của
  các mạng. World Wide Web là một tập con của Internet. World Wide Web gồm các Web Servers có mặt
  khắp mọi nơi trên thế giới. Các Web server chứa thông tin mà bất kz người dùng nào trên thế giới cũng
  có thể truy cập được. Các thông tin đó được lưu trữ dưới dạng các trang Web.

  ĐỌC SÁCH

  159