News Key Learning Về Google Analytics

Key Learning Về Google Analytics

  QC Google Ads

  Các mức độ truy cập Google Analytics

  Có 4 mức độ truy cập trong Google Analytics

  – Quản lý Người Dùng (Quản trị cao nhất)
  – Quyền chỉnh sửa (Quyền chỉnh sửa là bắt buộc để tạo bộ lọc)
  – Quyền cộng tác
  – Đọc & phân tích

  Hãy Nhớ Rằng: Số Click Chuột Không Giống với số Phiên

  Số Click Chuột Không Giống với số Phiên

   

  Số Click Chuột : Google Adwords ( Google Ads) theo dõi số clicks

  – Có thể có nhiều hơn 1 click chuột so với 1 phiên Số Phiên
  – Google Analytics theo dõi số phiên từ website
  – 1 phiên <= 30 phút (không đóng trình duyệt)

  Nếu một người dùng click vào quảng cáo google  một lần, click vào nút quay lại, và click và quảng cáo một lần nữa, Adwords sẽ ghi nhận 2 click trong khi Analytics chỉ ghi nhận 1 phiên.

  Nếu trong 1 lần click chuột, khách vào website, ở lại hơn 30’ không làm gì → ghi nhận là 2 phiên .
  Hãy nhớ rằng: Chuyển đổi trong Adwords không giống với Mục tiêu trong Analytics

  Phân biệt Mục tiêu (Analytics) và Chuyển đổi (AdWords)

  Chuyển đổi Adwords

  – Có thể có nhiều chuyển đổi trong một lần nhấp chuột (tuỳ vào cách cài đặt).
  – Được tính vào thời điểm của nhấp chuột cuối cùng trước khi chuyển đổi xảy ra

  Mục tiêu Analytics

  – Một lần mỗi phiên, tuỳ vào mục tiêu được định sẵn.
  – Được tính vào thời điểm mục tiêu được hoàn thành .

  367