News Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình Tác giả Tỳ-kheo Pani Giới Pháp

Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình Tác giả Tỳ-kheo Pani Giới Pháp

  Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình

  Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình 

  Tác giả : Tỳ-kheo Pani Giới Pháp
  Thể Loại : Triết học

  “– Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới” (Bài kinh Thế Giới Dục Công Ðức, S.iv,93)

  “– Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”.

  Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt” (Kinh Rohitassa, Tăng Chi 1, Chương 4, Phẩm Rohitassa)

  ĐỌC SÁCH

  258